پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی

پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 3
حجم 14 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

پرسشنامه هویت دینی مشتمل بر31 سؤال است و با توجه به سؤالات تحقیق تنظیم گردیده است. زیربنای نظری این پرسشنامه براساس مطالعات انجام گرفته در زمینه ی هویت دینی و همچنین مقیاس های دینی است که در قالب پرسشنامه در ایران تدوین شده، که به تهیه ی این پرسشنامه کمک کرده اند.

 

 

 

 

روایی وپایایی ابزار:
1-پرسشنامه هویت دینی: 

روایی پرسشنامه هویت دینی به این سؤال اشاره می کند که آیا این ابزار، صفت یا آن ویژگی را که برای سنجیدن آن تدوین شده است می سنجد یا خیر(هومن، 1386، ص359). برای سنجش روایی محتوایی این پرسشنامه و بررسی این مسئله که آیا این پرسشنامه ارتباط هویت دینی با شادمانی را می سنجد، پس از تهیه ی ماده ها و فرم های تجربی مقیاس،  ابتدا پرسشنامه در اختیار چندین تن از متخصصان در رشته های علوم تربیتی، روان شناسی، علوم و معارف اسلامی قرار گرفت وبا مقیاس لیکرت نظر سنجی شد  و بر اساس نتایج این نظر سنجی اصلاحات صورت گرفت و پس از ارزیابی و اعمال نظرات متخصصان پرسشنامه ی 31 سؤالی تکثیر گردید. این پرسشنامه شامل سه مؤلفه ی 1- اعتقادات دینی، 2-عواطف و احساسات دینی و3- انجام رفتارهای دینی است، که گویه های9-1 پرسشنامه ی هویت دینی مربوط به مؤلفه ی اعتقادات دینی، گویه های 20-10 مربوط به مؤلفه ی عواطف و احساسات دینی و گویه های 31-21 پرسشنامه ی هویت دینی مربوط به مؤلفه ی انجام رفتارهای دینی است. زیربنای نظری این پرسشنامه براساس مطالعات انجام گرفته در زمینه ی هویت دینی و همچنین مقیاس های دینی است که در قالب پرسشنامه هایی نظیر موارد ذیل، در ایران تدوین شده است، مي باشد که به تهیه ی این پرسشنامه کمک کرده اند که عبارتند از: 1-مقیاس اندازه گیری اعتقادات ونگرش مذهبی دانشجویان (خدایاری فرد و همکاران (1378).2-مقیاس جهت گیری مذهبی با تکیه بر اسلام آذربایجانی (1382). 3-مقیاس خود سنجی التزام عملی به معتقدات اسلامی نویدی(1376). 4-پرسشنامه ی هویت دینی رحیمی نژاد(1374). 5-آزمون معبد گلزاری(1383). 6- پرسشنامه ی معصومه غفوری کله(1384) می باشد. و در نهایت روایی صوری و محتوایی گویه های پرسشنامه مورد تأیید اساتید قرار گرفت. 

 

 

 

برای برآورد پایایی پرسشنامه هویت دینی نیز از روش آلفای کرونباخ و محاسبه ی همسانی درونی استفاده شد. بدین منظور ابتدا این پرسشنامه بر روی  30 دانشجو اجرا شد و مقدار آن 897 /0 محاسبه گردید، نمرات برای هریک از زیر مقیاس ها از 1 تا 5 در تغییر می باشد، به طوری که در پرسشنامه ی هویت دینی؛ به گزینه ی کاملاً موافقم ارزش عددی 5 ، موافقم 4، نظری ندارم3، مخالفم 2 و کاملاً مخالفم 1، داده شد. 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از download

خرید فایل word پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از download

دانلود پروژه پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از download

خرید پروژه پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از download

دانلود فایل پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از download

دانلود پروژه پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از download

خرید پروژه پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از download

دانلود مقاله پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از download

دریافت مقاله پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از download

خرید فایل پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از download

دانلود تحقیق پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از download

خرید مقاله پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از download

دانلود مقاله پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از www

خرید پروژه پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از www

دانلود فایل پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از www

دریافت فایل word پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از www

دانلود فایل پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از www

دریافت فایل word پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از www

دانلود فایل word پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از www

خرید فایل پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از www

دانلود تحقیق پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از www

دانلود پروژه پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از www

خرید کارآموزی پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از www

دانلود مقاله پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از pdf

خرید فایل پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از pdf

خرید فایل پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از pdf

خرید فایل پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از pdf

دانلود فایل پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از word

دریافت فایل پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از word

دانلود فایل پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از word

دانلود تحقیق پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از word

دانلود تحقیق پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از word

خرید فایل word پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از word

دانلود پروژه پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از word

دریافت فایل پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از word

دانلود پروژه پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از word

دانلود پروژه پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از word

دانلود فایل پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از word

دریافت فایل پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از word

دانلود پروژه پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از word

دریافت تحقیق پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از free

دانلود مقاله پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از free

خرید تحقیق پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از free

دانلود پروژه پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از free

دانلود فایل word پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از free

دریافت مقاله پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از free

دانلود فایل پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از free

دانلود فایل پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از free

خرید کارآموزی پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از free

دریافت فایل word پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از free

خرید تحقیق پرسشنامه محقق ساخته هویت دینی 31 سوالی و 3 مولفه ای با روایی و پایایی از free


مطالب تصادفی

پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر

پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر

دانلود پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر

مشخصات فایل

تعداد صفحات 3
حجم 276 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

پرسشنامه حمایت اجتماعی

ابزار این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته در مورد حمایت اجتماعی (16گویه) است و دارای گزینه های خیلی کم=1,کم=2,متوسط=3,زیاد=4و خیلی زیاد=5 می باشد. پرسشنامه ها طی دو هفته توزیع و جمع آوری شد و داده ها به وسیله نرم افزارspss مورد تحلیل آماری قرار گرفت.

 

 

 

 

روایی پرسشنامه حمایت اجتماعی

روايي اصطلاحي است که به هدفي که آزمون براي تحقق بخشيدن به آن درست شده است اشاره مي کند . به سخن ديگر ، آزموني داراي روايي  است که براي اندازه گيري آنچه مورد نظر است مناسب باشد . ( سيف ، 1376 ، ص 397 ) در اين تحقيق جهت روا سازي پرسشنامه ها  از روایی صوری استفاده شد ،بدین منظور پرسشنامه های مورد نظر به تعدادي  از اساتيد دانشگاه ارائه شد تا گويه هايي  که درک آنها يکسان  نبوده و داراي ابهام  مي باشد مشخص کنند و همچنين در خصوص جامع و کامل بودن محتواي  پرسشنامه و ارتباط دقيق آن با هدف  آزمون اظهار نظر کنند ، سپس از نقطه نظرات آنها جهت اصلاح پرسشنامه استفاده لازم بعمل آمد. 

 

 

 

 

پايایي پرسشنامه حمایت اجتماعی

پايایي يک وسيله اندازه گيري به دقت آن اشاره مي کند ، يک آزمون در صورتي داراي پايایي است که اگر آنرا در يک فاصله زماني کوتاه چندين بار به گروه واحدي از افراد بدهيم نتايج حاصل نزديک  به هم باشند . ( سيف، 1376 ، ص 409 ) جهت تعيين  پايایي يک وسيله  اندازه گيري روشهاي مختلفي وجود دارد. در اين تحقيق براي تعيين پايایي پرسشنامه ها از روش آلفاي کرو نباخ استفاده شد و با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبه شد که پایایی پرسشنامه حمایت اجتماعی966/0 به دست آمد.

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از download

خرید فایل word پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از download

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از download

خرید پروژه پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از download

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از download

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از download

خرید پروژه پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از download

دانلود مقاله پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از download

دریافت مقاله پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از download

خرید فایل پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از download

دانلود تحقیق پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از download

خرید مقاله پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از download

دانلود مقاله پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از www

خرید پروژه پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از www

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از www

دریافت فایل word پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از www

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از www

دریافت فایل word پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از www

دانلود فایل word پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از www

خرید فایل پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از www

دانلود تحقیق پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از www

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از www

خرید کارآموزی پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از www

دانلود مقاله پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از pdf

خرید فایل پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از pdf

خرید فایل پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از pdf

خرید فایل پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از pdf

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از word

دریافت فایل پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از word

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از word

دانلود تحقیق پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از word

دانلود تحقیق پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از word

خرید فایل word پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از word

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از word

دریافت فایل پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از word

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از word

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از word

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از word

دریافت فایل پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از word

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از word

دریافت تحقیق پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از free

دانلود مقاله پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از free

خرید تحقیق پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از free

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از free

دانلود فایل word پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از free

دریافت مقاله پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از free

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از free

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از free

خرید کارآموزی پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از free

دریافت فایل word پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از free

خرید تحقیق پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر از free


مطالب تصادفی

دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون

دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون

دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون همراه با نمره گذاری و روایی و پایایی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 7
حجم 41 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی علوم پایه

توضیحات کامل

معرفی و تفسیر پرسشنامه بهزيستي معنوي

پرسشنامه بهزيستي معنوي  توسط پالوتزين و اليسون  در سال 1982 ساخته شد و شامل 20 سؤال و دو خرده مقياس است شامل بهزيستي مذهبي که بهزيستي ناشي از  ارتباط با يک قدرت متعالي است و بهزيستي وجودي که عنصري رواني ـ اجتماعي است، بيانگر احساس فرد است از اينکه چه کسي است؟ چه کاري  و چرا انجام مي دهد و به کجا تعلق دارد؟ (راد و مکاران،1389). سؤالات فرد آزمون، مربوط به خرده مقياس بهزيستي مذهبي بوده و ميزان تجربه فرد از رابطه رضايت بخش با خدا را مورد سنجش قرار مي‌دهد و سؤالات زوج، مربوط به خرده مقياس بهزيستي وجودي است كه احساس هدفمندي و رضايت از زندگي را مي‌سنجد. مقياس پاسخگويي به سوالات، ليكرت 6 درجه‌اي از كاملاً موافقم تا كاملاً مخالفم است. 

 

 

 

 

 

روش نمره گذاری پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون

در مورد سؤالات مثبت گزينه کاملا موافقم نمره 6 و به ترتيب گزينه کاملا مخالفم نمره 1 مي گيرد. نمره گذاري سؤالات منفي بر عکس است(سوالات1-2-5-6-9-12-13-16-18 سؤالات منفي هستند). از طريق نمره‌گذاري اين مقياس، نمره بهزيستي مذهبي، بهزيستي وجودي و نمره كل بهزيستي معنوي به دست مي‌آيد. 

 

 

 

 

 

روایی و پایایی پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون

پالوتزين و اليسون (1982)، ضرايب آلفاي كرونباخ بهزيستي مذهبي و وجودي و كل مقياس را به ترتيب برابر با 91/0، 91/0 و 93/0 گزارش كردند. خصوصيات روانسنجي اين مقياس توسط دهشيري و همکاران(1387) بر روي دانشجويان دانشگاه هاي تهران مورد بررسي قرار گرفته است. ضرايب پايايي بازآزمايي کل مقياس، بهزيستي مذهبي و بهزيستي وجودي به ترتيب برابر با 85/0، 78/0 و80/0 گزارش شده است(دهشيري و همکاران، 1387). همچنين ضريب آلفاي كرونباخ براي كل مقياس بهزيستي معنوي 90/0 و براي خرده مقياس هاي بهزيستي مذهبي و وجودي به ترتيب 82/0 و 87/0 گزارش شده است.

 

 

 

به منظور بررسي روايي مقياس بهزيستي معنوي همبستگي نمره هاي آن با مقياس شادكامي آكسفورد، پرسشنامه عمل به باورهاي ديني و پرسشنامه سلامت عمومي در يك نمونه 49 نفري از دانشجويان محاسبه شد. همبستگي نمره هاي كل بهزيستي معنوي با شادكامي برابر با 64/0 است.همبستگي نمره هاي بهزيستي معنوي، بهزيستي مذهبي و وجودي با نمره هاي عمل به باورهاي ديني به ترتيب برابر 51/0، 47/0 و 40/0 است. اين ضرايب همبستگي نشانه روايي همگراي مقياس بهزيستي معنوي است (همان). در پژوهش حاضر،  به ضرايب آلفاي کرونباخ 92/0 براي کل مقياس و  88/0 و 88/0 براي خرده مقياس هاس بهزيستي مذهبي و وجودي دست يافتيم.
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از download

خرید فایل word دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از download

دریافت فایل pdf دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از download

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از download

خرید پروژه دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از download

دانلود فایل دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از download

دریافت نمونه سوال دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از download

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از download

خرید پروژه دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از download

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از download

دریافت مقاله دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از download

خرید فایل دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از download

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از download

خرید مقاله دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از download

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از download

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از www

خرید پروژه دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از www

دانلود فایل دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از www

دریافت فایل word دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از www

خرید نمونه سوال دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از www

دانلود فایل دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از www

دریافت فایل word دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از www

دانلود فایل word دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از www

خرید فایل دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از www

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از www

دریافت فایل pdf دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از www

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از www

خرید کارآموزی دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از www

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از www

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از www

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از pdf

دریافت پروژه دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از pdf

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از pdf

خرید فایل دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از pdf

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از pdf

دریافت کارآموزی دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از pdf

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از pdf

خرید تحقیق دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از pdf

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از pdf

دریافت تحقیق دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از pdf

خرید فایل دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از pdf

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از pdf

خرید فایل دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از pdf

دانلود نمونه سوال دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از pdf

دانلود فایل دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از pdf

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از word

دریافت فایل دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از word

دانلود فایل دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از word

خرید نمونه سوال دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از word

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از word

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از word

خرید فایل word دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از word

دریافت فایل دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از word

دانلود فایل دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از word

دریافت فایل دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از word

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از word

دریافت تحقیق دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از free

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از free

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از free

خرید تحقیق دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از free

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از free

دریافت کارآموزی دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از free

دانلود فایل word دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از free

دریافت مقاله دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از free

دانلود فایل دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از free

دانلود فایل دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از free

دریافت فایل pdf دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از free

خرید کارآموزی دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از free

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از free

دریافت فایل word دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از free

خرید تحقیق دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL

پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL

پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL در 32 صفحه اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt

مشخصات فایل

تعداد صفحات 32
حجم 3645 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی پاورپوینت معماری و شهرسازی

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


سقف پیش تنیده CCL

سقف های پس کشیده( ccl ) و پیش تنیده

مزایا وامتیازات سقف های پس کشیده

دامنه کاربرد سقف های پس کشیده

آرماتوربندی

نصب کابلهاو مهارهای انتهایی

نصبChairها و تامین پروفیل کابلها

بتن ریزی

عملیات کشش

عوامل رشدسریع سیستم پس کشیدگی

مراحل اجرای دالهای پس کشیده باروش چسبیده

 شرح تصویری وسایل پیش تنیدگی

نتیجه گیری

وسایل مورد استفاده

نمونه اجرا شده دربرج میلاد

اجرای نمونه کوچک آزمایشگاهی

پیش تنیده پیش ساخته

قالب آماده بتن بصورت پیش کشیده

نمونه های اجرا شده


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از download

خرید فایل word پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از download

دانلود پروژه پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از download

خرید پروژه پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از download

دانلود فایل پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از download

دانلود پروژه پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از download

خرید پروژه پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از download

دانلود مقاله پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از download

دریافت مقاله پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از download

خرید فایل پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از download

دانلود تحقیق پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از download

خرید مقاله پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از download

دانلود مقاله پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از www

خرید پروژه پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از www

دانلود فایل پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از www

دریافت فایل word پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از www

دانلود فایل پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از www

دریافت فایل word پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از www

دانلود فایل word پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از www

خرید فایل پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از www

دانلود تحقیق پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از www

دانلود پروژه پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از www

خرید کارآموزی پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از www

دانلود مقاله پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از pdf

خرید فایل پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از pdf

خرید فایل پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از pdf

خرید فایل پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از pdf

دانلود فایل پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از word

دریافت فایل پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از word

دانلود فایل پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از word

دانلود تحقیق پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از word

دانلود تحقیق پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از word

خرید فایل word پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از word

دانلود پروژه پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از word

دریافت فایل پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از word

دانلود پروژه پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از word

دانلود پروژه پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از word

دانلود فایل پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از word

دریافت فایل پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از word

دانلود پروژه پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از word

دریافت تحقیق پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از free

دانلود مقاله پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از free

خرید تحقیق پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از free

دانلود پروژه پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از free

دانلود فایل word پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از free

دریافت مقاله پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از free

دانلود فایل پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از free

دانلود فایل پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از free

خرید کارآموزی پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از free

دریافت فایل word پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از free

خرید تحقیق پاورپوینت سقف پیش تنیده CCL از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری

پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری

پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری دارای 40 اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 40
حجم 4341 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی ppt
دسته بندی پاورپوینت معماری و شهرسازی

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


شهر چیست؟ 

مفهوم دهکده شهری 

دهکده های شهری

ویژگی های دهکده شهری

ویژگی های زیست محیطی

ویژگی های اجتماعی

ویژگیهای اقتصادی

ویژگیهای کالبدی

تدوین اصول سکونتگاه انسانی پایدار 

نمونه های تجارب عملی مفهوم دهکده شهری

دهکده شهری لیکلند

دهکده شهری بیلستون 

نتیجه گیری

الگوی دهکده شهری به عنوان ابزار تحقق توسعه پایدار 

منابع

بخشی از متن پاورپوینت :


شهر چیست؟ 

بسیار مشکل است که تعریف جامع از شهر پیدا کنیم. به هر صورت همگان معتقد هستند که شهر را نمى‌توان در مجموع ساختمان‌ها و تأسیسات آن خلاصه کرد، بلکه آنچه مهم است تجمع دائمى انبوه عظیمى از انسان‌ها در فضاى معینى است که به‌صورت یک مرکز زندگى اجتماعى بسیار پیچیده درآمده است. 

مفهوم دهکده شهری 

 در واقع در رد شهرسازی تک بعدی مدرنیستی (نوآورانه) به وجود آمد.
از آنجا که در شهر سازی نوآورانه فضاهای کار و تفریح و سکونت از یکدیگر تفکیک شده اند، محیطی سرد و بی روح بر این فضاها حاکم بوده و استفاده بیش از حد از اتومبیل نیز روابط انسانی را کاهش داده و آلودگی های زیست محیطی را نیز سبب می شود و در نتیجه منجر به کاهش پایداری در سکونتگاهها می گردد . 
در حالی که ولیعهد انگلستان، دهکده شهری را به عنوان مکانی دارای مقیاس انسانی، صمیمیت، هویت و سرزندگی توصیف مینماید در این راستا وی، گروهی از معماران، طراحان و برنامه ریزان را گردهم آورده و گروهی تحت عنوان گروه دهکده شهری شکل می گیرد . 
هد ف این گروه از مطالعاتشان به دست آوردن اصول حاکم بر محیط های انسانی و ارائه پیشنهادها و راهکارهایی برای چگونگی به کارگیری این اصول در توسعه های جدید بود…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از download

خرید فایل word پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از download

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از download

خرید پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از download

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از download

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از download

خرید پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از download

دانلود مقاله پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از download

دریافت مقاله پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از download

خرید فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از download

دانلود تحقیق پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از download

خرید مقاله پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از download

دانلود مقاله پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از www

خرید پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از www

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از www

دریافت فایل word پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از www

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از www

دریافت فایل word پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از www

دانلود فایل word پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از www

خرید فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از www

دانلود تحقیق پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از www

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از www

خرید کارآموزی پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از www

دانلود مقاله پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از pdf

خرید فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از pdf

خرید فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از pdf

خرید فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از pdf

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از word

دریافت فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از word

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از word

دانلود تحقیق پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از word

دانلود تحقیق پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از word

خرید فایل word پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از word

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از word

دریافت فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از word

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از word

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از word

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از word

دریافت فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از word

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از word

دریافت تحقیق پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از free

دانلود مقاله پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از free

خرید تحقیق پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از free

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از free

دانلود فایل word پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از free

دریافت مقاله پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از free

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از free

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از free

خرید کارآموزی پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از free

دریافت فایل word پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از free

خرید تحقیق پاورپوینت تحلیل و بررسی دهکده شهری از free


مطالب تصادفی

درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی)

درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی)

درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی برای پیشگیری از عود افسردگی) دارای 346 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 346
حجم 11929 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی مقاله روانشناسی

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


بخش اول: حضورذهن: ماهیت، مکانیسم ها و درمان ها

فصل اول : حضورذهن   
فصل دوم : نظریههای  حضورذهن   
فصل سوم :  درمان های مبتنی بر حضور ذهن
فصل چهارم : مکانیسم های اثر گذاری حضور ذهن

بخش دوم :راهنمای عملی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن

فصل اول :  کار با شرکت کنندگان افسرده بهبود یافته
فصل دوم : مدیریت خودکار 
فصل سوم : آگاهی از وقایع خوشایند 
فصل چهارم : ثبت وقایع خوشایند
فصل پنجم : دلبستگی وبیزاری 
فصل ششم : ایجاد رابطه ای متفاوت با تجربه
فصل هفتم : موضوع و برنامه جلسه
فصل هشتم : توجه به ارتباط بین فعالیت و خلق
فصل نهم : برنامه فعالیت برای پیشگیری از عود


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از download

خرید فایل word درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از download

دریافت فایل pdf درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از download

دانلود پروژه درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از download

خرید پروژه درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از download

دانلود فایل درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از download

دریافت نمونه سوال درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از download

دانلود پروژه درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از download

خرید پروژه درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از download

دانلود مقاله درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از download

دریافت مقاله درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از download

خرید فایل درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از download

دانلود تحقیق درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از download

خرید مقاله درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از download

دانلود فایل pdf درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از download

دانلود مقاله درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از www

خرید پروژه درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از www

دانلود فایل درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از www

دریافت فایل word درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از www

خرید نمونه سوال درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از www

دانلود فایل درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از www

دریافت فایل word درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از www

دانلود فایل word درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از www

خرید فایل درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از www

دانلود تحقیق درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از www

دریافت فایل pdf درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از www

دانلود پروژه درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از www

خرید کارآموزی درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از www

دانلود فایل pdf درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از www

دانلود کارآموزی درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از www

دانلود مقاله درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از pdf

دریافت پروژه درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از pdf

دانلود فایل pdf درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از pdf

خرید فایل درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از pdf

دانلود فایل pdf درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از pdf

دریافت کارآموزی درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از pdf

دانلود پروژه درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از pdf

خرید تحقیق درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از pdf

دانلود پروژه درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از pdf

دریافت تحقیق درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از pdf

خرید فایل درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از pdf

دانلود پروژه درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از pdf

خرید فایل درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از pdf

دانلود نمونه سوال درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از pdf

دانلود فایل درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از pdf

دانلود کارآموزی درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از word

دریافت فایل درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از word

دانلود فایل درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از word

خرید نمونه سوال درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از word

دانلود تحقیق درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از word

دانلود تحقیق درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از word

خرید فایل word درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از word

دانلود پروژه درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از word

دریافت فایل درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از word

دانلود پروژه درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از word

دانلود پروژه درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از word

دانلود فایل درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از word

دریافت فایل درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از word

دانلود پروژه درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از word

دانلود کارآموزی درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از word

دریافت تحقیق درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از free

دانلود مقاله درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از free

دانلود فایل pdf درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از free

خرید تحقیق درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از free

دانلود پروژه درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از free

دریافت کارآموزی درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از free

دانلود فایل word درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از free

دریافت مقاله درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از free

دانلود فایل درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از free

دانلود فایل درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از free

دریافت فایل pdf درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از free

خرید کارآموزی درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از free

دانلود کارآموزی درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از free

دریافت فایل word درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از free

خرید تحقیق درمان های مبتنی بر حضور ذهن( به همراه راهنمای عملی درمان شناختی) از free


مطالب تصادفی

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت سازمانی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 39
حجم 206 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

مفهوم هويت سازماني كه در سال 1985 توسط آلبرت و وتن معرفي شد، شامل ويژگيهاي يك سازمان است كه اعضا آنها را به منزله ي ويژگي هاي هسته اي، منحصر به فرد و مستمر سازمان درك كرده اند(سیلینس، 2006) هويت سازماني سعي در پاسخ به اين سؤال دارد كه “ما، به مثابه يك سازمان، چه كساني هستيم؟”(همان).

 

 

 

با توجه به مواجهه فزاينده سازمان ها ي كنوني با مسئله تغيير و به منظور اداره هرچه بهتر محيط پيچيده و متلاطمي كه سازمان ها ناگزير از فعاليت در آنند، ارايه تعريفي از هويت سازماني مهم است. سازمان ها از طريق رفتارهاي نمادين و زباني در زمينه هاي خاص ، هويت خود را به وجود مي آورند و آن را شكل مي دهند. در چنين حالتي، هويت سازمان از طريق زبان و عمل بر اساس الگوهاي فرهنگي سازمان، مانند لباس مخصوص سازماني ، خط ايدئولوژيك سازمان ، مصنوعات ، آداب و رسوم و نظاير آن ايجاد مي شود(دیفوس، 2000). هويت سازماني، استراتژي را پيش مي برد و اعضا را قادر مي سازد، جهت گيري استراتژيك سازمان را انتخاب كرده، آن را بپذيرند و در برابر تغييرات محيطي توان پاسخگويي داشته باشند .

 

 
 
 
 

 

 

 

 

فهرست مطالب

1-7-1- تعریف مفهومی هویت سازمانی 2

1-7-2-تعریف  عملیاتی هویت سازمانی 2

2-3- هویت سازمانی 22
2-3-1- تعریف هویت سازمانی 22
2-3-2- ساخت و شكل گيري هويت 26
2-3-2-1- توجه رسانه ها 26
2-3-2-2- وجهه خارجي سازمان 27
2-3-2-3- ارتباطات خارجي سازمان 28
2-3-2-4- تيم مديران عالي سازمان 28
2-3-2-5- مديريت منابع انساني 28
2-3-2-6- ارتباطات داخلي سازمان 29
2-3-2-7- عمليات سازمان 29
2-4- پیشینه تحقیقات در مورد هویت سازمانی 30
2-4-1- تحقیقات انجام شده هویت سازمانی در ایران 30
2-4-2- تحقیقات هویت سازمانی خارجی 34
2-5- جمع بندی 35
فهرست منابع 37

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از download

خرید فایل word فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از download

دریافت فایل pdf فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از download

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از download

خرید پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از download

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از download

دریافت نمونه سوال فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از download

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از download

خرید پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از download

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از download

دریافت مقاله فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از download

خرید فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از download

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از download

خرید مقاله فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از download

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از download

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از www

خرید پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از www

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از www

دریافت فایل word فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از www

خرید نمونه سوال فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از www

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از www

دریافت فایل word فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از www

دانلود فایل word فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از www

خرید فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از www

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از www

دریافت فایل pdf فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از www

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از www

خرید کارآموزی فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از www

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از www

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از www

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از pdf

دریافت پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از pdf

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از pdf

خرید فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از pdf

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از pdf

دریافت کارآموزی فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از pdf

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از pdf

خرید تحقیق فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از pdf

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از pdf

دریافت تحقیق فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از pdf

خرید فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از pdf

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از pdf

خرید فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از pdf

دانلود نمونه سوال فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از pdf

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از pdf

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از word

دریافت فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از word

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از word

خرید نمونه سوال فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از word

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از word

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از word

خرید فایل word فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از word

دریافت فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از word

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از word

دریافت فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از word

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از word

دریافت تحقیق فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از free

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از free

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از free

خرید تحقیق فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از free

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از free

دریافت کارآموزی فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از free

دانلود فایل word فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از free

دریافت مقاله فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از free

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از free

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از free

دریافت فایل pdf فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از free

خرید کارآموزی فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از free

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از free

دریافت فایل word فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از free

خرید تحقیق فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی از free


مطالب تصادفی

پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976)

پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976)

دانلود پرسشنامه استاندارد سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) همراه با روایی و پایایی معتیر

مشخصات فایل

تعداد صفحات 4
حجم 17 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

مقیاس سازگاری زناشویی اسپانیر :

این مقیاس دارای 32 سؤال است که میزان سازگاری دونفره را می سنجد،در سال 1976 توسط گراهام اسپانیر تهیه شده و تا سال 1984 حدود 1000مطالعه به عنوان ابزار اصلی مورد استفاده قرار گرفت. نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرت صورت می گیرد.

 

 

 

 

نحوه نمره گذاری پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر

نمرات این پرسشنامه از صفر تا 150 متغیر است. کسب نمرات بیشتر یا برابر با 100 به معنای سازگاری زناشویی افراد و نمرات کمتر از 100 به معنای وجود مشکلی در روابط زناشویی و ناسازگاری و عدم تفاهم خانوادگی است. این پرسشنامه، سازگاری زناشویی کلی فرد را ارزیابی می کند.

 

 

 

 

 

روایی و پایایی پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر

 معالعات مربوط به پایایی و روایی این مقیاس همواره مثبت بوده است. اسپاینر (1978) پایایی 96/0 را از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای این مقیاس به دست آورد. شارپلی و کروس (1982)ضریب پایایی پرسشنامه را 96/0 گزارش کردند، در ضمن آن ها استفاده از این مقیاس را به دلیل پایه های روان سنجی مناسب آن در مقایسه با سایر مقیاس ها توصیه کرده اند (حسن شاهی، 1378). پایایی به دست آمده را حسن شاهی (1378) با استفاده از روش های تنصیف برابر 96/0 و با استفاده از ضریب آلفای کرونبخ 92/0 برآورد کرد. که این پایایی در پژوهش شارپلی و کروس )1982)تأیید شد.در پژوهش دیگری که بوسیله اسپانیر و تامپسون  (1982)انجام گرفت،همسانی درونی بدست آمده با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه شد. در ایران ملازاده(1381)اعتبار مقیاس را با روش بازآزمایی 86/0 و با روش آلفای کرونباخ 89/0 و میزان روایی همزمان آن با پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک والاس برابر 90/0 گزارش نمود. در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 95/0 به دست آمد.
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از download

خرید فایل word پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از download

دانلود پروژه پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از download

خرید پروژه پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از download

دانلود فایل پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از download

دانلود پروژه پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از download

خرید پروژه پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از download

دانلود مقاله پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از download

دریافت مقاله پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از download

خرید فایل پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از download

دانلود تحقیق پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از download

خرید مقاله پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از download

دانلود مقاله پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از www

خرید پروژه پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از www

دانلود فایل پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از www

دریافت فایل word پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از www

دانلود فایل پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از www

دریافت فایل word پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از www

دانلود فایل word پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از www

خرید فایل پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از www

دانلود تحقیق پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از www

دانلود پروژه پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از www

خرید کارآموزی پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از www

دانلود مقاله پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از pdf

خرید فایل پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از pdf

خرید فایل پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از pdf

خرید فایل پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از pdf

دانلود فایل پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از word

دریافت فایل پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از word

دانلود فایل پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از word

دانلود تحقیق پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از word

دانلود تحقیق پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از word

خرید فایل word پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از word

دانلود پروژه پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از word

دریافت فایل پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از word

دانلود پروژه پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از word

دانلود پروژه پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از word

دانلود فایل پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از word

دریافت فایل پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از word

دانلود پروژه پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از word

دریافت تحقیق پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از free

دانلود مقاله پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از free

خرید تحقیق پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از free

دانلود پروژه پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از free

دانلود فایل word پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از free

دریافت مقاله پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از free

دانلود فایل پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از free

دانلود فایل پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از free

خرید کارآموزی پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از free

دریافت فایل word پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از free

خرید تحقیق پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) از free


مطالب تصادفی

جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول

جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول

این مجموعه جز جزوات تست ها و پاسخ تشریحی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ ویژه کنکور می باشد،در قالب pdf و در 407 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 407
حجم 2210 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


مجموعه تست سال های اخیر 1

زبان انگلیسی 

پاسخنامه

زبان عربی.

پاسخنامه

تاریخ ایران باستان.

پاسخنامه

تاریخ اسلام 

پاسخنامه

تاریخ جهان 

پاسخنامه

تاریخ ایران دوره اسلامی 

پاسخنامه تاریخ ایران دوره اسلامی

مجموعه تست سال های اخیر  2

زبان عمومی و تخصصی

پاسخنامه زبان عمومی و تخصصی 

عربی

پاسخنامه عربی 

تاریخ ایران باستان

پاسخنامه تاریخ ایران باستان تاریخ اسلام 

پاسخنامه تاریخ اسلام 

تاریخ جهان 

پاسخنامه تاریخ جهان

تاریخ ایران دوره اسلامی 

پاسخنامه تاریخ ایران دوره اسلامی

مجموعه تست سال های اخیر 3

زبان عمومی و تخصصی

پاسخنامه زبان عمومی و تخصصی 

زبان عربی

پاسخنامه عربی 

تاریخ ایران باستان

پاسخنامه تاریخ ایران باستان 

تاریخ اسلام 

پاسخنامه تاریخ اسلام

تاریخ جهان سال 

پاسخنامه تاریخ جهان .

تاریخ ایران دوره اسلامی

پاسخنامه تاریخ ایران دوره اسلامی 

مجموعه تست سال های اخیر 4

 زبان عمومی و تخصصی

پاسخنامه زبان عمومی و تخصصی 

عربی 

پاسخنامه عربی

تاریخ ایران باستان 

پاسخنامه تاریخ ایران باستان

تاریخ اسلام 

پاسخنامه تاریخ اسلام

تاریخ جهان

پاسخنامه تاریج جهان 

تاریخ ایران دوره اسلامی

پاسخنامه تاریخ ایران دوره اسلامی 

مجموعه تست سال های اخیر 5

زبان عمومی و تخصصی

پاسخنامه زبان عمومی و تخصصی 

زبان عربی

پاسخنامه عربی

تاریخ ایران باستان 

پاسخنامه تاریخ ایران باستان

تاریخ اسلام 

پاسخنامه تاریخ اسلام

تاریخ جهان

پاسخنامه تاریخ جهان 

تاریخ ایران دوره اسلامی

پاسخنامه تاریخ ایران دوره اسلامی 

مجموعه تست سال های اخیر 6

زبان عمومی و تخصصی

پاسخنامه زبان عمومی و تخصصی 

عربی 

پاسخنامه عربی 

تاریخ ایران باستان

تاریخ اسلام 

پاسخنامه تاریخ اسلام 

تاریخ جهان 

پاسخنامه تاریخ جهان

تاریخ ایران دوره اسلامی 

پاسخنامه تاریخ ایران دوره اسلامی

مجموعه تست سال های اخیر 7

زبان عمومی وتخصصی

پاسخنامه زبان

زبان عربی

پاسخنامه عربی 

تاریخ ایران باستان

پاسخنامه تاریخ ایران باستان 

تاریخ اسلام 

پاسخنامه تاریخ اسلام 

تاریخ جهان 

پاسخنامه تاریخ جهان

تاریخ ایران دوره اسلامی 

پاسخنامه تاریخ ایران اسلامی

قسمتی از متون این فایل :


مجموعه تست سال های اخیر 1

زبان انگلیسی  

1- Ann agreed to stay behind;she was used to ………. late. 

1) having 2) have 3) work 4) working 

2- Some people take pleasure in doing evil ………. others take plcasure in doing  

good. 

1) after 2) until 3) while 4) when 

3- Keep off my property………. ,I’II call the police. 

1) however 2) otherwise 3) still 4) therefore 

4- My supervisor advised me to………. the problem. 

1) look ahead 2) look pack 3) look into 4) look out of 

5- He………. forward to listen to the child. 

1) bent 2) cost 3) lent 4) sent 

6- This administration has………. many problems from the previos one. 

1) investigated 2) inherited 3) pretended 4) perfectcd 

7- Some seventy per cent of China’s to………. the U.S. go first to Hong Kong, for  

packaging and shipping. 

1) exports 2) experiments 3) records 4) reports 

8- He ran up the stairs there at………. . 

1) times 2) once 3) a pace 4) a time 

9- The United States is reprted to have partially lifted is ban on arms to Argentina. sail 2) sales 3) sell 4)

sells

زبان عربی  

عین الصحیح فیالترجمۀ أو التعریب للاسئلۀ رقم 31 حتی رقم :45  

31- «لم یزل و لا یزال ملک کریم یأتیک عنّا بعمل قبیح»: پیوسته فرشتهای بزرگوار …  

1) عملی ناشایست، از ما برای تو آورده و خواهد آورد.  

2) عملی ناشایسته را از ما به نزد تو آورده و میآورد.  

3) کاری غیرشایسته از ما به سوی تو آورده است.  

4) کاری ناشایست از ما به سوی تو میآورد.  

32- «کان علی الکوفۀ یومئذ من قبل عبداالله بن الزبیر، عبداالله بن مطیع»:  

1) آن روز عبداالله بن مطیع از جانب عبداالله بن زبیر، فرماندار کوفه بود.  

2) پیش از عبداالله بن زبیر، عبداالله بن مطیع امیر کوفه بود.  

3) قبل از عبداالله بن زبیر، عبداالله بن مطیع بر کوفه حکم میراند.  

4) زمانی عبداالله بن مطیع، از جانب عبداالله بن زبیر، بر کوفه حکم میراند.  

33- «إنّهم أکثر بداؤةً من سائر الاُمم و أبعد مجالاً فی القَفر»:  

1) آنها سابقهای دیرینه نسبت به سایر ملتها دارند و زمینهای برای فقر و نگونبختی ندارند.  

2) آنان بیشتر از همهی ملتها به بادیه نشینی متصفند و دارای سرزمینهای بی آب و علف و پهناوری هستند.  

3) آنها با سابقهترین ملّتها هستند و در دورترین دشتهای خشک رفت و آمد میکنند.  

4) آنان بیشتر از همهی ملتّها به بادیهنشینی متصفند و در دورترین دشتهای خشک رفت و آمد میکنند.  

34- «هذه أکثر کلّها اُولیات، ما أحسب لخلاف فیها محلا»:  

1) اینها همگی نخستین چیزهایی است که به گمان من برای پذیرفتن آنها جای اختلاف نیست.  

2) تمام اینها بدیهیاتی است که گمان نمیکنم، برای مخالفت با آنها جایی باشد.  

3) تمام اینها به گمان من، اولین چیزهایی نیستند که جای اختلاف داشته باشند.  

4) گمان نمیکنم اینها همگی اولین چیزهایی باشند که جایی برای مخالفت داشته باشند.    

تاریخ ایران باستان  

61- پیمان آنتالسیداس در زمان کدام شاه منعقد گردید؟  

1) اردشیر دوم 2) داریوش دوم 3) داریوش اول 4) کمبوجیه  

62- مزدك در زمان کدام پادشاه ایران قدیم قیام کرد؟  

1) شاپور یکم 2) فرهاد چهارم 3) قباد یکم 4) یزدگرد یکم  

63- سیموت با شیموت ربالنّوع کدام سرزمین بوده است؟  

1) ایران 2) بابل 3) سومر 4) عیلام  

64- شازی رب النّوع کدام سرزمین بود؟  

1) بابل 2) سومر 3) عیلام 4) مصر  

65- زندگینامههای مقایسهای اثر کیست؟  

1) پلوتارك 2) توسیدید 3) گزنفون 4) هرودو

تاریخ اسلام

-91 کدام مورد را میتوان اثر و نتیجه غزوه تبوك دانست؟

1) تسلیم شدن حکومت غسانیان در برابر مسلمانان

2) سرکوبی قبایل تحت حمایت امپراطوری روم شرقی در مرزهای شمال مثل قبیله کعب

3) قدرت نمایی اسلام در مرزهای شمالی و عقد قرارداد صلح و جزیه با اهالی آذر

4) ورود قبایل شمال جزیرة العرب به مدینه و پذیرش اسلام

-92 علائم خلافت چه بود؟

1) برده  خاتم  عصا 2) عصا  خاتم  عمامه 3) عمامه  خاتم  برده 4) عصا  عمامه  خاتم

-93 والیان علی (ع) در بصره به ترتیب چه کسانی بودند؟

1) سهل بن حنیف، عبیدالله بن عباس، زیاد بن ابیه و یزید بن قیس ارحبی

2) سهل بن حنیف، عبدالله بن عباس، زیاد بن سمیه

3) عبیدالله بن عباس، زیاد بن ابیه و ابوالاسود دؤلی

4) عثمان بن حنیف، عبدالله بن عباس، زیاد بن سمیه و ابوالاسود دؤلی

تاریخ ایران دوره اسلامی

به چه معنی است؟ « کرکیراق »

1) فهرست املاك که شامل نام و حدود آنها بود.

2) گروه نگهبانان

3) لشکر آراسته

4) مساعدهای که برای کمک به لشکر از مواجب صاحبان مشاغل کسر میشد.

-152 عکسالعمل تیمور در برابر مجموعه یاسای چنگیزی چگونه بود؟

1) براساس آن مأمور اجرای احکام بود.

2) نسبت به آن بیتفاوت بود.

3) هرگز آن را باطل نشمرد.

4) آن را لغو کرد و تزوکات خویش را معمول ساخت.

-153 کدام شخصاز وزرای شیعه مذهب برکیارق بود؟

1) عزالملک 2) فخرالملک

3) موید الملک 4) مجدالملک ابوالفضل البلاسانی

 پاسخنامه

و…

.برای مشاهده قسمت دوم به این قسمت مراجعه کنید

.برای مشاهده کل مطالب تست آزمون تاریخ به این قست مراجعه کنید


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از download

خرید فایل word جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از download

دریافت فایل pdf جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از download

دانلود پروژه جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از download

خرید پروژه جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از download

دانلود فایل جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از download

دریافت نمونه سوال جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از download

دانلود پروژه جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از download

خرید پروژه جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از download

دانلود مقاله جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از download

دریافت مقاله جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از download

خرید فایل جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از download

دانلود تحقیق جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از download

خرید مقاله جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از download

دانلود فایل pdf جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از download

دانلود مقاله جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از www

خرید پروژه جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از www

دانلود فایل جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از www

دریافت فایل word جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از www

خرید نمونه سوال جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از www

دانلود فایل جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از www

دریافت فایل word جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از www

دانلود فایل word جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از www

خرید فایل جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از www

دانلود تحقیق جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از www

دریافت فایل pdf جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از www

دانلود پروژه جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از www

خرید کارآموزی جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از www

دانلود فایل pdf جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از www

دانلود کارآموزی جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از www

دانلود مقاله جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از pdf

دریافت پروژه جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از pdf

دانلود فایل pdf جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از pdf

خرید فایل جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از pdf

دانلود فایل pdf جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از pdf

دریافت کارآموزی جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از pdf

دانلود پروژه جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از pdf

خرید تحقیق جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از pdf

دانلود پروژه جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از pdf

دریافت تحقیق جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از pdf

خرید فایل جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از pdf

دانلود پروژه جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از pdf

خرید فایل جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از pdf

دانلود فایل جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از pdf

دانلود کارآموزی جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از word

دریافت فایل جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از word

دانلود فایل جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از word

خرید نمونه سوال جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از word

دانلود تحقیق جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از word

دانلود تحقیق جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از word

خرید فایل word جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از word

دانلود پروژه جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از word

دریافت فایل جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از word

دانلود پروژه جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از word

دانلود پروژه جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از word

دانلود فایل جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از word

دریافت فایل جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از word

دانلود پروژه جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از word

دانلود کارآموزی جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از word

دریافت تحقیق جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از free

دانلود مقاله جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از free

دانلود فایل pdf جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از free

خرید تحقیق جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از free

دانلود پروژه جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از free

دریافت کارآموزی جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از free

دانلود فایل word جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از free

دریافت مقاله جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از free

دانلود فایل جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از free

دانلود فایل جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از free

دریافت فایل pdf جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از free

خرید کارآموزی جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از free

دانلود کارآموزی جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از free

دریافت فایل word جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از free

خرید تحقیق جزوه مجموعه تست کنکور سراسری و آزاد رشته تاریخ قسمت اول از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری

پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری

پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری دارای 85 اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 85
حجم 2706 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی ppt
دسته بندی پاورپوینت معماری و شهرسازی

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


معابر محلی

کوچه های فرعی

نحوۀ کنترل فعالیت های اصلی در معابر شهری

نمایش طبقه بندی عملکردی معابر شهری 

هسته های شهری

نقش های مختلف معابر شهری

پارامترهای جریان  ترافیک در طراحی

اصول اساسی جریان ترافیک 

تفاوت حجم و آهنگ جریان

چگالی یا دانسیته 

سرفاصلۀ زمانی و مکانی 

پارامترهای اصلی جریان ترافیک

تعاریف مختلف سرعت

پارامترهای زمان سفر

مسافتPRT یا PIEV(دیدن و عکس العمل)

مسافت ترمز گیری

قسمتی از متن :


معابر محلی

در خیابان های محلی باید حرکت وسایل نقلیه به گونه ای تنظیم شود که این معابر به عامل جداکننده ای تبدیل نشوند. 

کوچه های فرعی

کوچه های فرعی پس از تفکیک یک زمین به قطعات کوچکتر ، برای احداث بنا به وجود می آیند. حداقل عرض این مسیرها هفت متر است و اگر بن بست باشند تا 5 متر نیز می توان عرض آنها را در نظر گرفت . در کوچه های فرعی می توان پیاده رو را حذف نمود چرا که این کوچه ها اصولا برای عابر پیاده طرح می شوند و خودروها با محدودیت در آن تردد می کنند . بهتر است کوچه های محلی طوری طراحی شوند که خودروهای غیر محلی قادر به استفاده از آنها نباشند.
تقاطع ها در محله های مسکونی طوری طراحی می شوند که معمولا تردد عابر با سهولت انجام   می شود و خودروها به دلیل حفظ شرایط ایمنی ، قادر به افزایش سرعت خود نیستند.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از download

خرید فایل word پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از download

دانلود پروژه پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از download

خرید پروژه پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از download

دانلود فایل پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از download

دانلود پروژه پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از download

خرید پروژه پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از download

دانلود مقاله پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از download

دریافت مقاله پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از download

خرید فایل پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از download

دانلود تحقیق پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از download

خرید مقاله پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از download

دانلود مقاله پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از www

خرید پروژه پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از www

دانلود فایل پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از www

دریافت فایل word پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از www

دانلود فایل پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از www

دریافت فایل word پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از www

دانلود فایل word پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از www

خرید فایل پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از www

دانلود تحقیق پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از www

دانلود پروژه پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از www

خرید کارآموزی پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از www

دانلود مقاله پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از pdf

خرید فایل پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از pdf

خرید فایل پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از pdf

خرید فایل پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از pdf

دانلود فایل پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از word

دریافت فایل پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از word

دانلود فایل پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از word

دانلود تحقیق پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از word

دانلود تحقیق پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از word

خرید فایل word پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از word

دانلود پروژه پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از word

دریافت فایل پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از word

دانلود پروژه پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از word

دانلود پروژه پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از word

دانلود فایل پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از word

دریافت فایل پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از word

دانلود پروژه پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از word

دریافت تحقیق پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از free

دانلود مقاله پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از free

خرید تحقیق پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از free

دانلود پروژه پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از free

دانلود فایل word پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از free

دریافت مقاله پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از free

دانلود فایل پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از free

دانلود فایل پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از free

خرید کارآموزی پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از free

دریافت فایل word پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از free

خرید تحقیق پاورپوینت طراحی شبکه های حمل و نقل شهری از free


مطالب تصادفی