جزوه آمار و احتمالات مهندسی

جزوه آمار و احتمالات مهندسی

جزوه آمار و احتمالات مهندسی با کد 0012 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 114
حجم 3104 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


آمار توصیفی       

تعاریف اولیه

متغیر

داده

جدول آماری

جدول فراوانی برای دادههای گسسته

جدول فراوانی برای دادههای پیوسته

پارامترهای مرکزی و پراکندگی

پارامترهای مرکزی

پارامترهای پراکندگی

نمودارهای آماری

نمودار میلهای

نمودار دایرهای

هیستوگرام (نمودار ستونی)

چنبر فراوانی و منحنی فراوانی

احتمال

فضای نمونه و پیشامد

اعمال روی پیشامدها

احتمال

مدل احتمال روی فضای نمونه متناهی

مدل احتمال یکنواخت

شمارش نقاط نمونه

اصل ضرب و اصل جمع

جایگشت

جایگشتr  شیء متمایز ازn  شیء

جایگشت اشیاء غیر متمایز

افراز مجموعهr  شی متمایز  

ترکیب

چند قانون احتمال

احتمال شرطی

پیشامدهای مستقل

فرمول احتمال بیز

قانون کل احتمال

قانون بیز

متغیرهای تصادفی و توزیعهای احتمال 

متغیر تصادفی

فضای نمونه گسسته و پیوسته

متغیر تصادفی گسسته و پیوسته

توزیعهای احتمال گسسته

توزیع تجمعی

خواص تابع توزیع تجمعی در متغیر تصادفی گسسته

توزیعهای احتمال پیوسته

خواص تابع توزیع تجمعی در متغیر تصادفی پیوسته

توزیعهای احتمال توأم           

 توزیعهای حاشیهای

 توزیع احتمال شرطی

  امید ریاضی

 میانگین تابعی از متغیر تصادفی                  

  مقدار مورد انتظار برای توزیعهای توأم

  واریانس

  کوواریانس

  ضریب همبستگی

  میانگین و واریانس ترکیب خطی متغیرهای تصادفی

 روابط امید ریاضی

 روابط واریانس

 برخی توزیعهای احتمال گسسته و پیوسته

مقدمه

توزیع یکنواخت گسسته

توزیع برنولی

توزیع دوجملهای

توزیع دوجملهای

توزیع فوق هندسی

توزیع دوجملهای منفی           

توزیع هندسی

توزیع پواسن و فرایند پواسن

تقریب توزیع دوجملهای بوسیله توزیع پواسن

توزیع یکنواخت پیوسته

توزیع نرمال

خواص منحنی نرمال       

سطوح زیر منحنی نرمال

تقریب توزیع دوجملهای با توزیع نرمال

  توزیع نمایی

 توزیع مجموع متغیرهای تصادفی نرمال

محاسبه میانه برای داده های گسسته

محاسبه  میانه برای داده پیوسته

محاسبه مد برای داده های گسته

محاسبه مد برای  داده های پیوسته

مقایسه میانگین ،میانه و مد

نتیجه

قواد ضربی

فرایند برنولی

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه آمار و احتمالات مهندسی از download

خرید فایل word جزوه آمار و احتمالات مهندسی از download

دریافت فایل pdf جزوه آمار و احتمالات مهندسی از download

دانلود پروژه جزوه آمار و احتمالات مهندسی از download

خرید پروژه جزوه آمار و احتمالات مهندسی از download

دانلود فایل جزوه آمار و احتمالات مهندسی از download

دریافت نمونه سوال جزوه آمار و احتمالات مهندسی از download

دانلود پروژه جزوه آمار و احتمالات مهندسی از download

خرید پروژه جزوه آمار و احتمالات مهندسی از download

دانلود مقاله جزوه آمار و احتمالات مهندسی از download

دریافت مقاله جزوه آمار و احتمالات مهندسی از download

خرید فایل جزوه آمار و احتمالات مهندسی از download

دانلود تحقیق جزوه آمار و احتمالات مهندسی از download

خرید مقاله جزوه آمار و احتمالات مهندسی از download

دانلود فایل pdf جزوه آمار و احتمالات مهندسی از download

دانلود مقاله جزوه آمار و احتمالات مهندسی از www

خرید پروژه جزوه آمار و احتمالات مهندسی از www

دانلود فایل جزوه آمار و احتمالات مهندسی از www

دریافت فایل word جزوه آمار و احتمالات مهندسی از www

خرید نمونه سوال جزوه آمار و احتمالات مهندسی از www

دانلود فایل جزوه آمار و احتمالات مهندسی از www

دریافت فایل word جزوه آمار و احتمالات مهندسی از www

دانلود فایل word جزوه آمار و احتمالات مهندسی از www

خرید فایل جزوه آمار و احتمالات مهندسی از www

دانلود تحقیق جزوه آمار و احتمالات مهندسی از www

دریافت فایل pdf جزوه آمار و احتمالات مهندسی از www

دانلود پروژه جزوه آمار و احتمالات مهندسی از www

خرید کارآموزی جزوه آمار و احتمالات مهندسی از www

دانلود فایل pdf جزوه آمار و احتمالات مهندسی از www

دانلود کارآموزی جزوه آمار و احتمالات مهندسی از www

دانلود مقاله جزوه آمار و احتمالات مهندسی از pdf

دریافت پروژه جزوه آمار و احتمالات مهندسی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آمار و احتمالات مهندسی از pdf

خرید فایل جزوه آمار و احتمالات مهندسی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آمار و احتمالات مهندسی از pdf

دریافت کارآموزی جزوه آمار و احتمالات مهندسی از pdf

دانلود پروژه جزوه آمار و احتمالات مهندسی از pdf

خرید تحقیق جزوه آمار و احتمالات مهندسی از pdf

دانلود پروژه جزوه آمار و احتمالات مهندسی از pdf

دریافت تحقیق جزوه آمار و احتمالات مهندسی از pdf

خرید فایل جزوه آمار و احتمالات مهندسی از pdf

دانلود پروژه جزوه آمار و احتمالات مهندسی از pdf

خرید فایل جزوه آمار و احتمالات مهندسی از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه آمار و احتمالات مهندسی از pdf

دانلود فایل جزوه آمار و احتمالات مهندسی از pdf

دانلود کارآموزی جزوه آمار و احتمالات مهندسی از word

دریافت فایل جزوه آمار و احتمالات مهندسی از word

دانلود فایل جزوه آمار و احتمالات مهندسی از word

خرید نمونه سوال جزوه آمار و احتمالات مهندسی از word

دانلود تحقیق جزوه آمار و احتمالات مهندسی از word

دانلود تحقیق جزوه آمار و احتمالات مهندسی از word

خرید فایل word جزوه آمار و احتمالات مهندسی از word

دانلود پروژه جزوه آمار و احتمالات مهندسی از word

دریافت فایل جزوه آمار و احتمالات مهندسی از word

دانلود پروژه جزوه آمار و احتمالات مهندسی از word

دانلود پروژه جزوه آمار و احتمالات مهندسی از word

دانلود فایل جزوه آمار و احتمالات مهندسی از word

دریافت فایل جزوه آمار و احتمالات مهندسی از word

دانلود پروژه جزوه آمار و احتمالات مهندسی از word

دانلود کارآموزی جزوه آمار و احتمالات مهندسی از word

دریافت تحقیق جزوه آمار و احتمالات مهندسی از free

دانلود مقاله جزوه آمار و احتمالات مهندسی از free

دانلود فایل pdf جزوه آمار و احتمالات مهندسی از free

خرید تحقیق جزوه آمار و احتمالات مهندسی از free

دانلود پروژه جزوه آمار و احتمالات مهندسی از free

دریافت کارآموزی جزوه آمار و احتمالات مهندسی از free

دانلود فایل word جزوه آمار و احتمالات مهندسی از free

دریافت مقاله جزوه آمار و احتمالات مهندسی از free

دانلود فایل جزوه آمار و احتمالات مهندسی از free

دانلود فایل جزوه آمار و احتمالات مهندسی از free

دریافت فایل pdf جزوه آمار و احتمالات مهندسی از free

خرید کارآموزی جزوه آمار و احتمالات مهندسی از free

دانلود کارآموزی جزوه آمار و احتمالات مهندسی از free

دریافت فایل word جزوه آمار و احتمالات مهندسی از free

خرید تحقیق جزوه آمار و احتمالات مهندسی از free


مطالب تصادفی