چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 53
حجم 278 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

کنترل عاطفه و احساس در جهت هدایت رفتار برای برقراری ارتباط موثر با همکاران، سرپرستان به منظور بهبود کیفیت از نتایج کار(Sarboland,2012). ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺪف ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳـﻄﺢ ﺑﻬﺮه وري ﻣﻤﻜﻦ ﻳﺎ ﺑﻬﺮه وري ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺳﺖ. ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﺪ در ﺑﻬﺮه وري ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، اﺑﺰار، روش ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﻛﺎر و ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ. ﺑﻲ ﮔﻤﺎن ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﺮ و ﻛﺎرآﻣﺪ یکی از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ زﻳﺮا ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻘﺸﻲ ﻣﻬﻢ در اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮه وري ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎن از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﻨﺎوري و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪ و ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ. ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻛﺎراﻳﻲ اﻓﺮاد را در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ ﻳﻜﻲ از ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻫﺮ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺖ (جهانیان، 1390).

 

 

 

 

هوش، مجموعه توانایی های شناختی است که به ما امکان می دهد تا نسبت به جهان اطراف آگاهی پیدا کنیم و یاد بگیریم که چگونه مسائل را حل کنیم. بیشتر افراد بر این باورند که مدیران موفق، افرادی با بهره هوشی بالا هستند. این در حالی است که به عقیده ی گلمن بهره هوشی در بهترین حالت حداکثر 20 درصد در پیش بینی موفقیت یک مدیر سهم داشته باشد. در حالی که 80 درصد باقیمانده به عوامل و فاکتورهای دیگری مربوط است که گلمن یکی از این عوامل مهم را با عنوان هوش هیجانی بیان می کند (عباس پور اسفدن و همکاران، 1389).

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری هوش هیجانی

تعریف عملیاتی هوش هیجانی

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی درباره هوش هیجانی

بخش اول: هوش هیجانی 15
2 1 1) مقدمه 16
2 1 2) تعاریف و مفاهیم  هوش هیجانی 16
2 1 3): سیر تحولی  هوش هیجانی 19
2 1 4) اهميت هوش هيجاني 21
2 1 5) رویکردهای متفاوت به هوش هیجانی 22
2 1 6) مدل های هوش هيجاني 23
2 1 7) انواع هوش هیجانی( فردی و اجتماعی) 29
2 1 8) آموزش هوش هیجانی 29
2 1 9) روش های عملی افزایش هوش هیجانی 31
2 1 10) مهارت های هوش هیجانی 32

بخش دوم : پیشینه تحقیقاتی در مورد هوش هیجانی

2 4 1) پیشینه تحقیقات هوش هیجانی در ایران

2 4 2) پیشینه تحقیقات هوش هیجانی در خارج از ایران

منابع

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از download

خرید فایل word چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از download

دریافت فایل pdf چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از download

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از download

خرید پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از download

دانلود فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از download

دریافت نمونه سوال چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از download

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از download

خرید پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از download

دانلود مقاله چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از download

دریافت مقاله چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از download

خرید فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از download

دانلود تحقیق چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از download

خرید مقاله چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از download

دانلود فایل pdf چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از download

دانلود مقاله چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از www

خرید پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از www

دانلود فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از www

دریافت فایل word چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از www

خرید نمونه سوال چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از www

دانلود فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از www

دریافت فایل word چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از www

دانلود فایل word چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از www

خرید فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از www

دانلود تحقیق چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از www

دریافت فایل pdf چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از www

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از www

خرید کارآموزی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از www

دانلود فایل pdf چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از www

دانلود کارآموزی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از www

دانلود مقاله چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از pdf

دریافت پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از pdf

دانلود فایل pdf چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از pdf

خرید فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از pdf

دانلود فایل pdf چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از pdf

دریافت کارآموزی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از pdf

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از pdf

خرید تحقیق چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از pdf

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از pdf

دریافت تحقیق چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از pdf

خرید فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از pdf

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از pdf

خرید فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از pdf

دانلود نمونه سوال چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از pdf

دانلود فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از pdf

دانلود کارآموزی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از word

دریافت فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از word

دانلود فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از word

خرید نمونه سوال چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از word

دانلود تحقیق چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از word

دانلود تحقیق چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از word

خرید فایل word چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از word

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از word

دریافت فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از word

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از word

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از word

دانلود فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از word

دریافت فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از word

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از word

دانلود کارآموزی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از word

دریافت تحقیق چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از free

دانلود مقاله چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از free

دانلود فایل pdf چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از free

خرید تحقیق چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از free

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از free

دریافت کارآموزی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از free

دانلود فایل word چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از free

دریافت مقاله چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از free

دانلود فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از free

دانلود فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از free

دریافت فایل pdf چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از free

خرید کارآموزی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از free

دانلود کارآموزی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از free

دریافت فایل word چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از free

خرید تحقیق چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی از free


مطالب تصادفی