جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی

جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی

این جزوه آموزشی جز منابع رشته روانشناسی تربیتی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد برای کنکوری ها می باشد ،در قالب pdf و در 108 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 108
حجم 10051 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


یادگیری:تعاریف ومفاهیم

مقدمه 

عملکرد (آنچه حاصل یادگیری است ) 

چرا یادگیری اهمیت دارد؟

مزایای یادگیری 

آمادگی

انگیزه وهدف

تجارب گذشته

آموزش ترمیمی 

فعالیت های متنوع آموزشی

محیط روانی 

محیط فیزیکی

روش تدریس معلم

رابطۀ کل به جز 

تمرین وتکرار 

نظریه های یادگیری 

برخی پدیده های مربوط به یادگیری 

تداعی 

یادگیری کوشش و خطایی

آنچه که آموخته می شود- انواع یادگیری 

پنج نوع توانایی

راهبردهای شناختی

برخی از انواع راهبردهای شناختی

راهبردهای شناختی در توجه کردن

راهبردهای شناختی در رمزگردانی 

راهبردهای بازیابی

راهبردهای شناختی در حل مسأله 

اکتساب راهبردهای شناختی

شرایط یادگیری راهبردهای شناختی 

حیطه یادگیری

حیطه ادراکی

قضاوت دربارة شواهد درونی

دانش

فهم (ادراك)

به کارگیری (کاربرد) 

آنالیز (تجزیه و تحلیل)

تولید (سنتز) 

ارزشیابی

خودارزیابی 

حیطۀ تأثیرگذاری 

مجموعۀ عمومی 

حیطه روان حرکتی

ادراك (فهم)

آمادگی

پاسخ هدایت شده

مکانیزم 

پاسخ عمدی پیچیده 

تطابق و ابتکار

خودارزیابی 

تعیین محتوا

نظریه های معاصر یادگیری

انواع تقویت

تنبیه 

آثار جانبی تنبیه 

خاموشی، فراموشی، تمیز محرك، تعمیم محرك

یادگیری مطالب معنی دار 

انگیزش و یادگیری معنی دار

نظریه شناختی  اجتماعی بندورا 

الگوهای رفتاری مطابق با رویدادهای مشاهده شده 

عاملیت انسانی 

خودکارآمدی

تعریف خودکارآمدی

انواع خودکارآمدی 

مراحل رشد خودکارآمدی

مولفه های خود کارآمدی 

نقش خودکارآمدی در عملکرد 

کاربرد نظریه های یادگیری در فرآیند تدریس و آموزش 

 جروم برونر

 مراحل رشد از نظر برونر 

 کاربردهای نظریه ی برونر در آموزش و تدریس

یادگیری اکتشافی برونر

مدل های آموزشی برونر 

 ژان پیاژه 

 مراحل رشد در نظریه ی پیاژه 

 مرحله عملیاتی عینی( 7 تا 11 سالگی)

ماهیت و انواع هوش 

نکات اصلی در نظریه ی هوش های چندگانه

هوش های چندگانه و مسئولیت های مدارس 

خلاصه ای از هشت روش آموزشی متناسب با مقولات هوشی

کاربرد نظریه ی گاردنر در آموزش علوم و آموزش مفاهیم اجتماعی

مشخصه های عمومی تشخیص نظریه های پیوندی(شرطی) و نظریه های شناختی 

 نظریه ثراندایک(کوشش وخطا)

قانون اثر

قانون آمادگی

قانون تمرین 

کاربرد نظریه ثرندایک در تدریس ویادگیری

الگوهای یادگیری 

یادگیری از طریق شرطی شدن کلاسیک

یادگیری از طریق مجاورت

یادگیری از طریق شرطی شدن فعال

تفکیک پاسخ 

شکل دادن

زنجیره کردن 

رویکرد خبر پردازی

قوانین یادگیری 

شیوه های یادگیری

انواع حافظه ی دراز مدت

فرایند های حافظه یا شناخت

یادآوری و فراموشی

ویژگی های مهم حافظه سه گانه 

استفاده از نظریه خبرپردازی در امر یادگیری و آموزش

فرایند یادگیری انسان 

تداعی آزاد

خیالبافی

تفکر عملی

تفکر خلاق

پرورش تفکر در فرایند تدریس ویادگیری

عمل (رفتار ) 

منابع 

قسمتی از متن جزوه :


یادگیری:تعاریف ومفاهیم  
  
مقدمه  

انسان هایی که ما می شناسیم و با آنها در ارتباطیم، بر اثر یادگیری به آنچه که هسـتند رسـیده انـد. آنـان عـادت هـای زندگیشان را

آموخته اند، و این عادت ها و همین طور خزانه معلومات، مهارت ها و شایستگی های انسانیشان که آنـان را افراد متمایزی می

سازد، میتوانند با یادگیری تغییر یابند.  

بزرگسالان افرادی بسیار قابل انطباق هستند و به شایستگی عمل می کنند. اینکه چگونه توانسـته انـد از نقطـه شـروع کـودکی فوق

العاده متکی به دیگران و نسبتاً بی کفایت بوده اند تا به این نقطه پیش بروند، پرسشی حائز اهمیت و قابل تعمق اسـت. بـه طور حتم،

بخشی از پاسخ به این پرسش در ساختار وراثتی و درك فرایند تحول (رشد) در جریان نشو و نما نهفته است. بخـش دیگر که به

مجموعه شرایط متفاوت در زندگی فرد مربوط میشود، همانا یادگیری است. به طور کلی مشـخص شـده اسـت کـه مهارت های

انسانی، ارج نهادن ها و استدلال ها با گوناگونی فراوانشان، همین طـور امیـدها، آرزوهـا، نگـرش هـا و ارزش هـای انسانی از لحاظ

تحول تا حد زیادی به رویدادهایی وابسته اند که یادگیری نامیده می شود.  

اگر شخص بخواهد می تواند در همین نقطه به تفکر خود در مورد یادگیری پایان دهد و خود را این گونه قانع سـازد کـه تحول انسان

با تمام تجلیاتش به دو عامل رشد و یادگیری و کنش متقابل بین آنها وابسته است. شخص می تواند در مورد کودك بگوید «او خواهد

آموخت» درست همان گونه که می گوید «او بزرگ خواهد شد و این چیزها را پشت سر خواهـد گذاشت» و انکار چنین بیاناتی بس

دشوار است. اما برابر ساختن یادگیری و رشد و نمو به عنوان رویـدادهای طبیعـی بـه منزله نادیده گرفتن مهمترین تفاوت بین آن دو

است. عواملی که بر رشد و نمو اثر می گذارند به مقدار زیـاد جنبـه ارثـی دارند؛ اما، عواملی که بر یادگیری تأثیر می کنند، اساساً با

رویدادهایی که در محیط زیست فرد وجـود دارنـد، معـین مـی شوند. وقتی خمیر مایه ارثی فرد هنگام بستن نطفه تعیین شد، تغییر در

رشد او به آسانی میسـر نیسـت، مگـر بـا تـدابیر بسیار استثنایی، اما اعضای جامعه انسان که خود مسؤل مراقبـت از شـخص در حـال

تحـول اسـت، بـر رویـدادهایی کـه یادگیری را تحت تأثیر قرار می دهند کنترل زیاد دارد. همان طور که به ما گفته اند «تجربه

بزرگترین معلم اسـت». ایـن بدان معنی است که رویدادهایی را که فرد در حال تحول، تجربه می کنـد – چـه در منـزل، چـه در

محـیط جغرافیـایی و مدرسه، یا در محیط های اجتماعی گوناگون دیگر – یادگیری او را مشخص می سازند، و بنابراین تا حد زیادی

نشـان مـی  دهند که او چگونه فردی خواهد شد.  

این وابستگی شدید یادگیری به شرایط محیطی، مسؤلیت عظیمی را برای تمـام افـراد جوامـع بشـری بـه بـار مـی آورد.  

موقعیت هایی که کودکان در حال تحول در آنها قرار میگیرند، چه این موقعیت ها عمدی باشند یا غیر عمـدی، حـداکثر تأثیر را روی

آنان خواهند گذاشت. در واقع، در حال حاضر درك بسیار روشنی از این که حدود این تـأثیر چـه مـی توانـد باشد، وجود دارد. آیا

موقعیت هایی که امروزه فرد در حال تحول به طور مرسوم در آنها قرار می گیرد آن چنـان هسـتند 

که مشوق پرورش متفکران متعهد، هنرمندان و یا دانشمندان بزرگ باشند؟ یا این موقعیت ها چنـان هسـتند کـه تحولی را سرکوب می

کنند و بهره گیری کامل از تفکر و تعقل انسان را مانع می شوند؟

و…   


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از download

خرید فایل word جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از download

دریافت فایل pdf جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از download

دانلود پروژه جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از download

خرید پروژه جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از download

دانلود فایل جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از download

دریافت نمونه سوال جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از download

دانلود پروژه جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از download

خرید پروژه جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از download

دانلود مقاله جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از download

دریافت مقاله جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از download

خرید فایل جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از download

دانلود تحقیق جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از download

خرید مقاله جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از download

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از download

دانلود مقاله جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از www

خرید پروژه جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از www

دانلود فایل جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از www

دریافت فایل word جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از www

خرید نمونه سوال جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از www

دانلود فایل جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از www

دریافت فایل word جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از www

دانلود فایل word جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از www

خرید فایل جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از www

دانلود تحقیق جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از www

دریافت فایل pdf جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از www

دانلود پروژه جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از www

خرید کارآموزی جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از www

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از www

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از www

دانلود مقاله جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از pdf

دریافت پروژه جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از pdf

خرید فایل جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از pdf

دریافت کارآموزی جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از pdf

دانلود پروژه جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از pdf

خرید تحقیق جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از pdf

دانلود پروژه جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از pdf

دریافت تحقیق جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از pdf

خرید فایل جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از pdf

دانلود پروژه جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از pdf

خرید فایل جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از pdf

دانلود فایل جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از pdf

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از word

دریافت فایل جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از word

دانلود فایل جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از word

خرید نمونه سوال جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از word

دانلود تحقیق جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از word

دانلود تحقیق جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از word

خرید فایل word جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از word

دانلود پروژه جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از word

دریافت فایل جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از word

دانلود پروژه جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از word

دانلود پروژه جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از word

دانلود فایل جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از word

دریافت فایل جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از word

دانلود پروژه جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از word

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از word

دریافت تحقیق جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از free

دانلود مقاله جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از free

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از free

خرید تحقیق جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از free

دانلود پروژه جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از free

دریافت کارآموزی جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از free

دانلود فایل word جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از free

دریافت مقاله جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از free

دانلود فایل جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از free

دانلود فایل جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از free

دریافت فایل pdf جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از free

خرید کارآموزی جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از free

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از free

دریافت فایل word جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از free

خرید تحقیق جزوه آموزشی یادگیری رشته روانشناسی تربیتی از free


مطالب تصادفی