فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان

فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان

فصل دوم پایان نامه با هدف ارزیابی و اولویت بندی مقتضیات وجودی سازمان جهت استقرار مدیریت دانش، در سازمان صنایع دریایی گروه شناورهای اثرسطحی انجام شده است.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 100
حجم 984 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

مديريت دانش شيوه جديدي براي تفکر در مورد سازمان و تسهيم منابع فکري و خلاقانه سازمان است و به تلاش هايي اشاره دارد که به صورت سيستماتيک براي يافتن، سازماندهي و قابل دسترس نمودن سرمايه هاي فکري سازمان و تقويت فرهنگ يادگيري مستمر و تسهيم دانش در سازمان صورت مي گيرد (ال دفت،1377) .

 

 

سازمان ها براي ادامه حيات خود و کسب مزيت رقابتي پايدار، راهي به جزء غني سازي دانش از طريق استقرار صحيح مديريت دانش و توجه ويژه به آن ندارند.ارزيابي مقتضيات و زيرساخت هاي اوليه مورد نياز، اولين گام در استقرار فرآيند مديريت دانش است که کليه سازمان ها ملزم به انجام آن در اين مسير هستند، زيرا اگر مقتضيات و زيرساخت هاي مناسب و پيش نيازهاي لازم براي استفاده از چنين فرآيندي فراهم نباشد حاصلي به جزء اتلاف منابع انساني، وقت و منابع مالي نخواهد داشت.

 

 

 

در تحقيقات گذشته مانند عباسي(1388)، محقر و همکاران(1391)، جعفري(2013)، انصاري و همکاران(2013) و سعيدي و همکاران(2012) محققان به بررسي وضيت موجود و يا اولويت بندي آن ها، جهت پياده سازي مديريت دانش در چند معيار و زيرمعيار پرداخته اند و که نتايج به دست آمده از اين تحقيقات، سازمان ها را سردرگم و گمراه مي کرد. 

 

 

 

 

اين تحقيق سعي داردکه با يک ديد جامع، وضع موجود مقتضيات جهت پياده سازي مديريت دانش در سازمان را طبق دسته بندي انجام شده در قالب پنج معيار اصلي ظرفيت افراد و فرهنگ سازمان، ظرفيت چارچوب سازماني، ظرفيت مديريت تغيير، ظرفيت مديريت دانش و ظرفيت فناوري و 21 زيرمعيار که در اين فصل به تشريح آن پرداختيم، مورد بررسي قرار داده و جهت مشخص کردن اولويت ها،  اين مقتضيات را بر اساس ميزان اهميت و کاربردشان در مراحل چرخه دانش که فلسفه وجود مديريت دانش است اولويت بندي کند. 

 

 

 

     مدل مفهومي يا چارچوب نظري بنياني است كه تمامي پژوهش بر آن استوار ميشود. براساس بررسي هاي صورت گرفته، مدل مفهومي تحقيق در اين پروژه دو فرآيند مکمل را کنار يکديگر نشان مي دهد؛ يکي بحث ارزيابي وضع موجود سازمان براي پياده سازي مديريت دانش بر اساس معيارها و زيرمعيارهاي مشخص شده و ديگري اولويت بندي زيرمعيارها بر اساس ميزان  اهميت و کاربردشان در مراحل چرخه دانش.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
چکیده  1

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه14
2-2- تاریخچه مدیریت دانش 15
2-3- مفاهیم  مدیریت دانش 18
2-4- انواع دانش 22
2-5- ویژگی های دانش  25
2-6- منابع دانش 27
2-7- تفاوت مدیریت داده،مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش27
2-8- تعریف مدیریت دانش 28
2-9- کاربرد مدیریت دانش 30
2-10- اصول مدیریت دانش 31
2-11- روش های دانش آفرینی در سازمان33
2-12- مزایای مدیریت دانش 34
2-13- چرخه دانش35
2-14- مقتضیات،زیر ساخت ها و عوامل موفقیت مدیریت دانش38
2-15- معیارها و زیر معیارهای بررسی شده در تحقیقات پیشین38
2-15-1- تحقیقات داخلی  39
2-15-2- تحقیقات خارجی 40
2-16- معیارها و زیر معیارهای مورد بررسی این تحقیق41
2-17- تحقیقات پیشین در زمینه اولویت بندی معیار ها و زیر معیارها  51
2-18- انتخاب روش اولویت بندی زیر معیارها  52
2-18-1-تصمیم گیری چند معیاره52
2-18-2- فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)   58
2-18-3- روش ویکور   58
2-18-4- دلایل بهکارگیری روش ویکور در این تحقیق59
2-19- جمع بندی و نتیجه گیری 61

منابع و مآخذ 

 

 

 

فهرست جداول

جدول2-1- نخستین تلاشها در راستای مدیریت دانش  17
جدول2-2-  خصوصیات داده،اطلاعات و دانش 22
جدول2-3-  مزایای کمی و کیفی مدیریت دانش 35
جدول2-4- چرخه های مدیریت دانش از دیدگاه های مختلف37
جدول2-5- معیارهای های بررسی شده مدیریت دانش در تحقیقات صورت گرفته49

 

 

فهرست اشکال و نمودارها
شکل 2-1- روابط داده، دانش و اطلاعات 18
شکل2-2- معیارهای اصلی مورد بررسی در تحقیق 42
شکل2-3- مدل های MADM با توجه به طبقه بندی جبرانی و غیرجبرانی55
شکل 2-4- انواع روش های MADMاز نظر کاربرد57
شکل2-5- مدل مفهومی تحقیق62

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از download

خرید فایل word فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از download

دریافت فایل pdf فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از download

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از download

خرید پروژه فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از download

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از download

دریافت نمونه سوال فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از download

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از download

خرید پروژه فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از download

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از download

دریافت مقاله فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از download

خرید فایل فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از download

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از download

خرید مقاله فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از download

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از download

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از www

خرید پروژه فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از www

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از www

دریافت فایل word فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از www

خرید نمونه سوال فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از www

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از www

دریافت فایل word فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از www

دانلود فایل word فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از www

خرید فایل فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از www

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از www

دریافت فایل pdf فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از www

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از www

خرید کارآموزی فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از www

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از www

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از www

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از pdf

دریافت پروژه فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از pdf

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از pdf

خرید فایل فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از pdf

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از pdf

دریافت کارآموزی فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از pdf

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از pdf

خرید تحقیق فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از pdf

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از pdf

دریافت تحقیق فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از pdf

خرید فایل فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از pdf

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از pdf

خرید فایل فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از pdf

دانلود نمونه سوال فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از pdf

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از pdf

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از word

دریافت فایل فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از word

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از word

خرید نمونه سوال فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از word

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از word

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از word

خرید فایل word فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از word

دریافت فایل فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از word

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از word

دریافت فایل فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از word

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از word

دریافت تحقیق فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از free

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از free

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از free

خرید تحقیق فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از free

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از free

دریافت کارآموزی فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از free

دانلود فایل word فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از free

دریافت مقاله فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از free

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از free

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از free

دریافت فایل pdf فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از free

خرید کارآموزی فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از free

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از free

دریافت فایل word فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از free

خرید تحقیق فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان از free


مطالب تصادفی