جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق

جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق

این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات و کتاب های رشته فقه و الهیات، ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است، در قالب pdf و در 513 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 513
حجم 14834 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


بخش اول : کلیات

PASSAGE

GENERAL AND SPECIAL GUIDANCE

GENERAL GUIDANCE

 C.MULTIPLE- CHOICE QUESTIONS

پ: سؤالات چند گزینه ای 

ON THE KNOWLEDGE OF THE PROPHET)

در شناخت پیامبر

کلمات مفید درس: PASSAGE

GENERAL AIMS

کلمات مفید :درس

متن PASSAGE

متن

تمارین ESCHATOLOGY )1)

معاد 

91 .PASSAGE

تمارین 

کلمات مفید درس

PASSAGE

تمارین 

(ON THE KNOWLEDGE OF THE IMAM IMAMOLOGY)

در شناخت امام(امام شناسی) 1

لغات مهم درس

PASSAGE

متن

تمارین 

ON THE KNOWLEDGE OF THE IMAM (IMAMOLOGY) 2

 در شناخت امام(امام شناسی) 2

کلمات مفید درسPASSAGE

تمارین

ON THE KNOWLEDGE OF THE IMAM

در شناخت امام (امام شناسی) 3

کلمات مفید درس

PASSAGE

تمارین 

کلمات مفید درس PASSAGE

تمارین  PASSAGE

تمارین 

(A BRIEF HISTORY OF THE LIFE OF IMAMS)

تاریخ مختصر زندگی ائمه

کلمات مفید درس PASSAGE

متن 

C. MULTIPLE – CHOICE QUESTIONS

سؤالات چند گزینه ای 

کلمات مفید درس PASSAGE

C.MULTIPLE- CHOICE QUESTIONS

سؤالات چند گزینه ای THE SPIRITUAL MESSAGE OF SHI'ISM

پیام روحانی و معنوی شیعه 

PASSAGE

متن 

C.MULTIPLE- CHOICE QUESTIONS

سؤالات چند گزینه ای

بخش دوم :متون انتخابی از دایره المعارف

بخش سوم :شیعه در اسلام

مقدمه

دین 

قسمتی از متن جزوه:


بخش اول کلیات

Passage

متن  

General and special Guidance  

هدایت عام و خاص  

General Guidance 

هدایت عام  

A grain of wheat that is placed within the bosom of the earth under appropriate  

conditions begins to grow and enters upon a path of development in which at every  

moment it takes on a form state.  

دانه ی گندم که درون زمین تحت شرایط مناسبی قرار می گیرد شروع به رشد و نمو می کند و در هر لحظـه و شـکل و حالت جدیدی

به خود می گیرد.  

Following a particular order and sequence it treads path this path unit it becomes a grown  
plant with spikes of wheat; if once again one of the seeds were to fall upon the ground, it  
would begin the previous cycle all over again until it reached the final goal.  

با دنبال کردن این نظم و ترتیب مراحل رشد، تبدیل به گیاهی کامل با خوشه های گندم می شود؛ اگر بار دیگـر یکـی از این دانه ها

روی زمین بیفتد تمام مراحل چرخه ی قبلی را طی می کند تا به مسیر نهایی خود برسد.  

Likewise, if the seed is that of a fruit placed within the bosom of th soil, it begins its  
transformation, breakings its shell, from which a green shoots out.  

به همین ترتیب اگر دانه ی میوه ای درون خاک قرار گیرد مراحل تغییر و تحول خود را آغاز مـی کنـد یعنـی پوسـته ی خود را

میشکافد واز میان آن جوانه سبزی بیرون می آید.  

It follows an orderly and distinct path of transformation until finally it becomes a fully  
grown tree, green and full of fruit.  

این دانه تا تبدیل شدن به درختی بالغ و پر بار این تحول و مسیر مشخص و متناوب را طی می کند. 

سوالات چند گزینه ای  

Choose a, b, c or d which completes each item.  

از میان الف و ب و پ یا ت بهترین گزینه را انتخاب کنید.  

1. A grain of wheat that is placed within the bosom of the earth under appropriate  

conditions begins to …  

a. move b. speak c. grow d. rain  

1. دانه ی گندم که درون زمین و تحت شرایط مناسب قرار گرفته است شروع به رشد می کند.  

الف) حرکت        ب) صحبت کردن           پ) رشد            ت)باریدن  

2. Even if an imperfection to occur in the organs of the natural functions of the  
newly born, we would have to doubt that such an occurrence was due to some pest  
or plague or to …….. causes.  
a. natural b. material c. formal d. unnatural  

2. حتی اگر نقصی در اندام ها یا عملکردهای طبیعی کودک تازه متولد شده پیش بیایـد شـکی نـداریم کـه چنین اتفاقی به علت آفت یا

مریضی یا عوامل غیرطبیعی بوده است.  

الف) طبیعی ب) مادی پ) ظاهری ت) غیرطبیعی  

3. The Holy Quran considers movement and attraction, which each species in  
creation possesses, to be derived from …. guidance.  
a. divine b. human c. natural d. accidental  

3. قرآن هر تحرک و جذبه ای که هر گونه ای طی مراحل خلقتش به دست میآورد از هدایت الهی ناشی می داند.  

الف) الهی                  ب) انسانی               پ) طبیعی             ت) اتفاقی  

4. it is with the help of his intellect and reason that man is able to think and to make  
use of every means possible for his own.  
a. harm b. follower c. benefit d. consort  

4. انسان به کمک خرد ومنطقش میتواند فکر کند واز هر وسیله ی ممکنی برای منفعت خود استفاده مینماید.  

الف) ضرر و زیان             ب) پیرو           پ) منفعت، سود             ت) مصاحب 

5. Although man shares many elements with other species of animals and with  
plants, the one special characteristic which distinguishes him is …  
a. body b. movement c. intellect d. flesh  

5. اگرچه انسان اشتراکات زیادی با دیگر گونه های حیوانی و نباتی دارد ویژگی خاصی کـه او را متمـایز مـی کند خرد است.  

الف) جسم، بدن ب) جنبش، تحرک پ) خرد ت) کالبد  

بخش سوم :شیعه در اسلام 

The Meaning of Religion (din), Islam, and Shi`ism  Religion There is no doubt that each member of the

human race is naturally drawn to  his fellow-men and that in his life in his life in society he acts in ways

which are  interrelated and interconnected. His eating, drinking, sleeping, keeping awake, talking,  

listening, sitting, walking, his social intercourse and meetings, at the seam time that they  are formally

and externally distinct, are invariably connected with each other. One cannot  perform just any act in

any place or after any other act. There is an order which must be  observed.  

مقدمه  

دین  
تردید نیست در این که هر یک از افراد انسان در زندگی طبعاً به همنوعان خود گرائیده در محیط اجتماع و زندگی دسته جمعی

اعمالی انجام می دهد و کارهایی که انجام می دهد از همدیگر بیگانه و بی رابطـه نیسـتند و اعمـال گونـاگون وی مانند خوردن و

نوشیدن و خواب و بیداری و گفتن و شنیدن و نشستن و راه رفتن و اختلاط هـا و معاشـرت هـا در عـین حال که صورتاً از همدیگر

جدا و متمیز می باشند با همدیگر ارتباط کامل دارند هر کاری را در هر جا و به دنبال هر کـار دیگر نمی شود کرد بلکه حسابی در

کار است.

و…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از download

خرید فایل word جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از download

دریافت فایل pdf جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از download

دانلود پروژه جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از download

خرید پروژه جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از download

دانلود فایل جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از download

دریافت نمونه سوال جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از download

دانلود پروژه جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از download

خرید پروژه جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از download

دانلود مقاله جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از download

دریافت مقاله جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از download

خرید فایل جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از download

دانلود تحقیق جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از download

خرید مقاله جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از download

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از download

دانلود مقاله جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از www

خرید پروژه جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از www

دانلود فایل جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از www

دریافت فایل word جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از www

خرید نمونه سوال جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از www

دانلود فایل جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از www

دریافت فایل word جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از www

دانلود فایل word جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از www

خرید فایل جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از www

دانلود تحقیق جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از www

دریافت فایل pdf جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از www

دانلود پروژه جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از www

خرید کارآموزی جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از www

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از www

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از www

دانلود مقاله جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از pdf

دریافت پروژه جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از pdf

خرید فایل جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از pdf

دریافت کارآموزی جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از pdf

دانلود پروژه جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از pdf

خرید تحقیق جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از pdf

دانلود پروژه جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از pdf

دریافت تحقیق جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از pdf

خرید فایل جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از pdf

دانلود پروژه جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از pdf

خرید فایل جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از pdf

دانلود فایل جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از pdf

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از word

دریافت فایل جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از word

دانلود فایل جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از word

خرید نمونه سوال جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از word

دانلود تحقیق جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از word

دانلود تحقیق جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از word

خرید فایل word جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از word

دانلود پروژه جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از word

دریافت فایل جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از word

دانلود پروژه جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از word

دانلود پروژه جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از word

دانلود فایل جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از word

دریافت فایل جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از word

دانلود پروژه جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از word

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از word

دریافت تحقیق جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از free

دانلود مقاله جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از free

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از free

خرید تحقیق جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از free

دانلود پروژه جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از free

دریافت کارآموزی جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از free

دانلود فایل word جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از free

دریافت مقاله جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از free

دانلود فایل جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از free

دانلود فایل جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از free

دریافت فایل pdf جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از free

خرید کارآموزی جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از free

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از free

دریافت فایل word جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از free

خرید تحقیق جزوه آموزشی زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق از free


مطالب تصادفی