جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها

جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها

جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها ، کد 0119 بافرمت PDF و PPT

مشخصات فایل

تعداد صفحات 300
حجم 34681 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فصول ارائه شده:


فصل اول : سیستم و نگرش سیستمی

فصل دوم : تعریف تجزیه و تحلیل سیستم

فصل سوم : مراحل تجزیه و تحلیل سیستم ها

فصل چهارم : اصول و مفاهیم سازماندهی

فصل پنجم :  فنون تجزیه و و تحلیل سیستم ها

فصل ششم : بررسی جریان کار

فصل هفتم : بررسی و کنترل فرم

فصل هشتم : بررسی جا و مکان

فصل نهم : سیستم های و روش های بایگانی

فصل دهم :  روش ارزیابی یا بازنگری برنامه (پرت)

فصل یازدهم : کار سنجی

 

فهرست مطالب:


فصل اول : سیستم و نگرش سیستمی

اهداف کلی

نمونه هایی از سیستم

ترکیب سیستم

ررونداد

فرآیند تبدیل (میانداد)

برونداد (ستاده)

بازخورد (بازداد)

محیط سیستم

سیستم اصلی و فرعی

سیستم باز و بسته

انواع آتروپی

خواص سیستم های باز

سلسله مراتب

سطح نباتات یا سطح ارگانیسم های پست

سطح حیوان

سطح انسان

سطح سیستم های اجتماعی

سطح سیستم های نمادین و سطح استعلایی با سطح ناشناخته مطلق ها

همبستگی بین اجزا

تناسب بین اجزا

گردش دایره وار

خاصیت تولید مثل

هم پایانی

گرایش به فنا

گرایش به تکامل

گرایش به تعادل یا خود نگهداری پویا

نظریه عمومی سیستم ها ونگرش سیستمی

فصل دوم : تعریف تجزیه و تحلیل سیستم

اهداف کلی

روش

شیوه

ارتباط مدیریت با تجزیه و تحلیل

وظایف واحد تجزیه و تحلیل سیستم ها

فواید تجزیه و تحلیل

تحلیل کننده سیستم کیست؟

ویژیگی های آنالیست

سیکل تجزیه و تحلیل

فصل سوم : مراحل تجزیه و تحلیل سیستم ها

هدف کلی

مراحل تجزیه و تحلیل

رد فرضیه اهم

شناخت مشکل و تبیین آن

ایجاد فرضیه

جمع آوری اطلاعات

 روش های گرد آوری اطلاعات

کتابخاه

استفاده از اسناد و مدارک و بایگانی مشاهده

مشاهده مستقیم

مشاهده آشکار

ملاحظاتی درباره آشکار

پرسش نامه

ملاحظاتی درباره پرسشنامه

مصاحبه

ملاحظاتی درباره مصاحبه

لزوم بکارگیری ترکیبی از روش ها

طبقه بندی اطلاعات

جدول

نمودار ها

انواع نمودارها

نمودار میله ای

نمودار دایره ای

نمودار فضایی

نمودار سازمانی

تجزیه و تحلیل اطلاعات

طرق اثبات منطقی

قانون توافق مثبت

قانون توافق منفی

متد ترکیبی یا تغییرات ملازم

انواع همبستگی

خطی و معکوس

غیر خطی و منحنی شکل

نتیجه گیری و ارائه راه حل

نکاتی در رابطه با ارائه راه حل

تهیه و تنظیم گزارش

اجرا

نکاتی در رابطه با حسن اجرای طرح

آزمایشطرح

استقرار طرح جدید

روش های متداول استقرار طرح

روش یکباره

ارزیابی عملکرد

فصل چهارم : اصول و مفاهیم سازماندهی

اهداف کلی

سازمان

ساختار کلی سازمان

مبانی سازماندهی

سازمان برمبنای وظیفه

سازمان بر مبنای نوع عملیات

سازمان بر مبنای مشتری

سازمان بر مبنای محصول و نوع تولید

سازمان ماتریسی

سازمان با ساخت آزاد

سازمان با گروه های متداخل یا سازمان حلقوی

ساخت سازمان مدولار

تنظیم نمودار سازمانی

ملاحظاتی درباره نمودار سازمانی

نسبت به لزوم تناسب اختیارات

فصل پنجم :  فنون تجزیه و و تحلیل سیستم ها

هدف کلی

بررسی تقسیم کار

جدول تقسیم کار

مزایای تقسیم کار

محدودیت های جدول تقسیم کار

تمهیدات لازم جهت رفع محدودیت های جدول تقسیم کار

مراحل تهیه جدول

تهیه لیست فعالیت های واحد

تجزیه و تحلیل جدول

تهیه جدول تقسیم کار پیشنهادی

فصل ششم : بررسی جریان کار

نمودار جریان کار

استفاده از علائم جریان کار

استفاده از علائم در نمودار های جریان کار

تصمیم گیری

تاخیر یا انتظار غیر موجه

انواع نمودار جریان کار

مراحل بررسی نمودار جریان کار

ترسیم نمودار

تنظیم نمودار پیشنهادی

فصل هفتم : بررسی و کنترل فرم

هدف کلی

تعریف فرم

انواع فرم

مراحل بررسی و کنترل فرم

طرح پیشنهادی برای فرم

تعیین اطلاعات در فرم

فصل هشتم : بررسی جا و مکان

اهداف کلی

تعریف بررسی جا و مکان

اهداف بررسی جا و مکان

برقراری جریان و گردش کار

اصول و معیار های بررسی و تخصیص جا و مکان

مراحل بررسی جا و مکان

تهیه طرح پیشنهادی

فصل نهم : سیستم های و روش های بایگانی

اهداف کلی

اهمیت بایگانی

بایگانی چیست

سند

پرونده

ارشیو

انواع سیستم بایگانی

اصول بایگانی

روش های تنظیم اسناد

فصل دهم :  روش ارزیابی یا بازنگری برنامه (پرت)

هدف کلی

علایم مورد استفاده

رویداد یا واقعه

فعالیت

فعالیت عاریه یا فعالیت زمان صفر

مراحل روش پرت

قدم هایی برای تحلیل شبکه

تخمین زمان

تعیین زمان لازم هر فعالیت

تعیین کمترین زمان انتظار برای هر روند یا مسیر پیشرو

تعیین لازم هر فعالیت

تعیین کمترین زمان انتظار برای هر روند یا مسیر پسرو

تعیین زمان آزاد

تعیین مسیر بحرانی

روش مسیر بحرانی (c.p.m)

مراحل روش cpm

روش ترسیم پیش نیاز ها pdm

ارتباط بین فعالیت ها

فصل یازدهم : کار سنجی

اهداف کلی

کارسنجی

فواید کار سنجی

اصول کارسنجی

پیش نیاز های کارسنجی

فن بررسی حرکات

مراحل بررسی حرکات

روش کار سنجی

رفع خستگی فکری

روش های اندازه گیری کار

روش استفاده از سوابق گذشته

مراحل استفاده

روش گزارش گیری

مراحل روش گزارش گیری

روش نمونه گیری

مراحل روش نمونه گیری

روش عناصر از پیش تعیین شده

روش زمان سنجی

تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها

جزوه شماره 2 : در 38 صفحه فایل PDF

 فهرست مطالب:

مقدمه

ساختار کلی سازمان

سطوح سازمانی

مبانی سازمانی

مبانی سازماندهی

تنظیم نمودار سازمانی

روش تحلیلی

روش تلفیقی

روش ترکیبی

موارد تنظیم نمودار سازمانی آنالیست

مقدمه

تعریف

فنون و تکنیک های آنالیست برای بهبود وضع فعلی

مزایای تهیه ی جدول تقسیم کار

محدودیت های جدول تقسیم کار

مراحل تهیه جدول تقسیم کار

انتخاب واحد بررسی

تهیه لیست وظایف کارکنان

تهیه لیست فعالیت واحد

تهیه جدول تقسیم کار برای وضع موجود

تجزیه و تحلیل جدول تقسیم کار

استفاده از علائم در نمودار های جریان کار

انواع نمودار جریان کار

مراحل بررسی نمودار جریان کار

سوالات شش گانه ی اساسی تجزیه و تحلیل

بررسی جا و مکان

اهداف بررسی جا و مکان کار

صورت های طرح زیری مسیر کار

راحل بررسی جا و مکان کار

هدف از بررسی جا و مکان

استفاده از امکانات فیزیکی موجود به منظور

ملاحظات در مورد جا و مکان سازمان

مراحل بررسی جا و مکان کار

مراحل روش CPM

روش ارزیابی و بازنگری برنامه پرت

تعریف

مثال

مراحل روش پرت

گام های تحلیل زمانی شبکه

تعیین زمان انتظار برای هر فعالیت

تعریف فرمول

تعیین زمان انتظار برای هر رویداد یا مسیر پیشرو

تعریف فرمول

تعیین زمان آزاد یا فرجه

تعریف فرمول

میزان فرجه

تعیین مسیر بحرانی

تعریف فرمول

روش مسیر بحرانی C.P.M

تفاوت های روش پرت و روش مسیر بحرانی

روش های برنامه ریزی

مراحل روش CPM

تعریففرمول

روش های ترسیم پیش نیازها PDM

ارتباط بین فعالیت ها

مقدمه

فواید کار سنجی

اصول کار سنجی

فن بررسی حرکات

روش بررسی حرکات ثربلیگ

روش ترسیم نمودار سیمو

روش های کارسنجی

موارد اضافات مجاز

روش استفاده از سوابق گذشته

روش گزارش گیری

مراحل روش گزارش گیری

روش نمونه گیری

حسن روش

محدودیت روش

مراحل روش نمونه گیری

روش عناصر از پیش تعیین شده

روش زمان سنجی

مراحل روش زمان سنجی

خلاصه و نکات برتر


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از download

خرید فایل word جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از download

دریافت فایل pdf جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از download

دانلود پروژه جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از download

خرید پروژه جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از download

دانلود فایل جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از download

دریافت نمونه سوال جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از download

دانلود پروژه جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از download

خرید پروژه جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از download

دانلود مقاله جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از download

دریافت مقاله جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از download

خرید فایل جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از download

دانلود تحقیق جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از download

خرید مقاله جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از download

دانلود فایل pdf جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از download

دانلود مقاله جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از www

خرید پروژه جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از www

دانلود فایل جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از www

دریافت فایل word جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از www

خرید نمونه سوال جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از www

دانلود فایل جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از www

دریافت فایل word جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از www

دانلود فایل word جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از www

خرید فایل جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از www

دانلود تحقیق جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از www

دریافت فایل pdf جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از www

دانلود پروژه جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از www

خرید کارآموزی جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از www

دانلود فایل pdf جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از www

دانلود کارآموزی جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از www

دانلود مقاله جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از pdf

دریافت پروژه جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از pdf

دانلود فایل pdf جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از pdf

خرید فایل جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از pdf

دانلود فایل pdf جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از pdf

دریافت کارآموزی جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از pdf

دانلود پروژه جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از pdf

خرید تحقیق جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از pdf

دانلود پروژه جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از pdf

دریافت تحقیق جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از pdf

خرید فایل جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از pdf

دانلود پروژه جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از pdf

خرید فایل جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از pdf

دانلود فایل جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از pdf

دانلود کارآموزی جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از word

دریافت فایل جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از word

دانلود فایل جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از word

خرید نمونه سوال جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از word

دانلود تحقیق جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از word

دانلود تحقیق جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از word

خرید فایل word جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از word

دانلود پروژه جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از word

دریافت فایل جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از word

دانلود پروژه جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از word

دانلود پروژه جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از word

دانلود فایل جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از word

دریافت فایل جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از word

دانلود پروژه جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از word

دانلود کارآموزی جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از word

دریافت تحقیق جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از free

دانلود مقاله جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از free

دانلود فایل pdf جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از free

خرید تحقیق جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از free

دانلود پروژه جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از free

دریافت کارآموزی جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از free

دانلود فایل word جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از free

دریافت مقاله جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از free

دانلود فایل جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از free

دانلود فایل جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از free

دریافت فایل pdf جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از free

خرید کارآموزی جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از free

دانلود کارآموزی جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از free

دریافت فایل word جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از free

خرید تحقیق جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها از free


مطالب تصادفی